Ҳисобланган дивидендлар тўғрисида маълумотлар

Сўнгги 12 йил давомида "ЎзРТХБ" АЖ томонидан ҳисобланган ва тўланган дивидендлар тўғрисида маълумотлар

"ЎзРТХБ" АЖ видиденд тўлаш сиёсати Биржа ва унинг акциядорлари ўртасидаги манфаатларнинг ўзаро мутаносиблиги, компанияни инвестицион жозибадорлигини ва капитализациясини ошириш, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги, Биржанинг Устави ва унинг ички ҳужжатларида назарда тутилган акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ва уларга риоя қилишга асосланган. 

Тўлов йили

Дивиденд тўланган пайти

Оддий бир акция учун дивиденд 

(сўм)

Дивидендларни  тўлаш учун йўналтирилган соф фойда %

Дивидендларни  тўлаш учун йўналтирилган соф фойда суммаси

Муомаладаги акциялар сони

Дивидендлар тақсимланган акциядорларнинг умумий йиғилишининг санаси

Дивидендларни тўлаш муддати

2020 йил

2019 йил

2490,0

76,135%

62 215 488 600,00

24 986 140

22.05.2020

Акциядорлар йиғилишидан камида 60 кун олдин

2019 йил

2018 йил

550,0

52,23%

13 742 377 000,00

24 986 140

24.05.2019

2018 йил

2017 йил

230,0

65,07%

5 746 812 200,00

24 986 140

25.05.2018

2017 йил

2016 йил

200,0

61,99%

4 997 228 000,00

24 986 140

26.05.2017

2016 йил

2015 йил

160,00

60,61 %

3 997 782 400,00

24 986 140

27.05.2016

2015 йил

2014 йил

190,00

51,68%

4 747 366 600,00

24 986 140

15.05.2015

2014 йил

2013 йил

180,00

52,01%

4 497 505 200,00

24 986 140

20.06.2014

2013 йил

2012 йил

160,01

51,20%

3 998 212 100,00

24 986 140

21.06.2013

2012 йил

2011 йил

99,51

52,00%

2 486 322 000,00

24 986 140

22.06.2012

2011 йил

2010 йил

50,70

51,00%

1 266 818 070,00

24 986 140

10.06.2011

2010 йил

2009 йил

31,61

70,00%

789 701 900,00

24 986 140

11.06.2010

2009 йил

2008 йил

43,81

90,00%

1 094 742 700,00

24 986 140

12.06.2009


01.01.2020 й. ҳолатига кўра тўланмаган дивидендлар бўйича қарзлар 166 799,14 минг сўмни ташкил этади.

Дивидендлар олмаган акциядорлар "ЎзРТХБ" АЖ нинг "Бухгалтерия" сига мурожаат қилишлари керак: жисмоний шахслар шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт); - юридик шахс пул маблағларини ўтказиш бўйича банк реквизитлари кўрсатилган ёзма мурожаат билан.

Манзил: e.merkulova@rtsb.uz

Тел: (+99871) 207-00-33.

 

"ЎзРТХБ" АЖ да 2019 йилнинг соф фойдасининг тақсимлаш бўйича таклиф

 

Фойданинг тақсимланишини йўналиши

2019 йил учун

2018 йил учун

%

%

1

Дивидендларни  тўланиши

65,6165%

52,2286%

Шу жумладан давлат улуши бўйича

Акциялар миқдори

1 акция учун дивиденд

2

Заҳира фондини шакллантириш

5,0000%

0 %

3

12% ли ижтимоий тўловларни ҳисобга олган ҳолда молиявий натижаларни шакллантиришда иштирокчиларни ва бошқарув органларининг мукофоти

4,0935%

4,0000%

4

Ривожланиш ва инновация фондига ажратилган маблағ

4,0000%

6,2014%

5

Тақсимланмаган маблағни кейинги капиталлаштириш учун қолдириш

21,3000%

37,5700%

 

Жами

100,00%

100,00%

 

«O’zRTXB» AJ нинг кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «УзРТСБ»
Accrued and paid remuneration and (or) compensation in favor of members of the executive body, supervisory board and the issuer's audit commission
 

 

Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name

Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи / Наименование органа эмитента, членом которого является лицо / Name of the issuer's body, of which the person is a member

Тўлов тури / Вид выплаты / Type of payment

Ҳисобланган сумма / Начисленная сумма / Accrued amount

Маблағлар ҳисобланган давр / Период, за который начислены средства / Period for which funds were accrued

Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати / Документ, в котором предусмотрена выплата / Document in which payment is made

1

Ортиков Акмалхон Жўрахонович / Ortikov Akmalxon Jo'rakhonovich

Кузатув кенгаши

 

 

 

 

Наблюдательный совет

 

 

 

 

The Governors board

Хақ

 

 

 

 

 

Вознаграждения

 

 

 

 

Rewards

44 600 000

 

2019

АУЙ Баённомаси (22.05.2020)

 

 

 

 

Протокол ОСА (22.05.2020)

 

 

 

 

AGMSh protocol (22.05.2020)

2

Фазылов Фуркат Анварович /
Fazilov Furkat Anvarovich

35 680 000

2019

3

Махмудов Расул Батирович / Mahmudov Rasul Batirovich

35 680 000

2019

4

Нормухамедов Сардор Рифатович /
Normuhamedov Sardor Rifatovich

44 600 000

2019

5

Зияев Азиз Абдухакимович / Ziyayev Aziz Abduxakimovich

44 600 000

2019

6

Хайдаров Азамат Хикматуллаевич /
Xaydarov Azamat Xikmatullayevich

44 600 000

2019

7

Хамидова Феруза Рустамовна /
Hamidova Feruza Rustamovna

35 680 000

2019

1

Олимова Дилнавоз Бахтияровна / Olimova Dilnavoz Baxtiyarovna

Тафтиш комиссияси

 

 

Ревизионная комиссия

 

 

Audit committee

 

Хақ

 

 

Вознаграждения

 

 

Rewards

11 150 000

2019

АУЙ Баённомаси (22.05.2020)

 

 

Протокол ОСА (22.05.2020)

 

 

AGMSh protocol (22.05.2020)

2

Нормуродов Шерозбек Зарилович

6 690 000

2019

3

Рахимова Наргиза Бахадировна / Raximova Nargiza Baxadirovna

6 690 000

2019